ماد ه -1 تعهد ات كارآموز :

الف) از تاريخ تنظيم اين قرارد اد به بعد د ر صورتي كه كارآموز به هر د ليل يا علت از تحصيل د ر آموزشگاه و شركت د ر كلاس هاي آن منصرف يا به هربهانه ، عذر و جهتي ، توانايي و امكان شركت د ر كلاس ها را ( قبل يا بعد از شروع د وره ) از د ست بد هد ، هيچ وجهي از شهريه د ريافتي توسط آموزشگاه به كارآموز مسترد نخواهد شد و آموزشگاه به موجب اين قرارد اد اختيار خواهد د اشت كه به هر گونه د رخواست  استرداد شهريه (به هر صورتي كه مطرح شود ) ترتيب ا ثر ند هد .

ب) د رصورتي كه كارآموز عمد اً يا د ر اثر سهل انگاري و يا به علت عد م توجه به د ستورات مربي و مقررات كارگاهي وغيره خساراتي به سخت افزارها  تجهيزات ، لوازم اند ازه گيري ، تابلوهاي آموزشی ، ابزار ، ساختمان و ساير وسايل یا اموال آموزشگاه وارد كند موظف است خسارات را ( مطابق تشخيص و برآورد آموزشگاه) ظرف حداكثر يك هفته جبران نمايد .

ج) كارآموز موظف است از بحث يا عنوان كرد ن هرگونه مباحث غير فني و يا مطالبي كه با برنامه د رسي ، اهد اف وشئونات آموزشگاه مغايرت د اشته باشد جد اً خود د اري نمايد .

د) كارآموز موظف است كليه ضوابط اجتماعي ، اخلاق و شئونات اسلامي را د ر محيط آموزشگاه د قيقاً رعايت نمايد .

ه) ايام يا جلسات غيبت موجه يا غير ضروری كارآموز ( كه د ر برگه هاي آمار حضور و غياب كلاس مربوطه منعكس ود رج مي گرد د ) اجرا شد ه از موضوع اين قرارد اد منظور مي شود و آموزشگاه تعهد ي مبني بر جبران آنها نخواهد د اشت. د رصورتي كه ميزان غيبت از 3 جلسه متوالي و يا متجاوز از 1/15 کل تعد اد جلسات د وره( به طور متناوب) گرد د آموزشگاه مختار است كه از حضور كارآموز جلوگيري نمود ه و اين قرارد اد را ( بد ون التزام به استرد اد هيچ مبلغي ) ملغي نمايد .

و) كارآموز  بايد رأس ساعت شروع کلاس وارد آموزشگاه شد ه و بلافاصله پس از پايان جلسات د رسي روزانه ،محوطه آموزشي را ترک نمود ه و از هرگونه رفتار سوء و يا هرگونه بي انضباطي و اختلال د ر كلاس ها يا كارگاه ها خود د اري نمايد .

ز) كارآموز بايستي هرگونه نظرات ، پيشنهاد ات و انتقاد ات اصولي خود را به طور فرد ي و د ر خارج از كلاس ياكارگاه هاي آموزشي با مد ير آموزشگاه مطرح نمايد و از القاء خواسته خود به كارآموزان د يگر جد اً پرهيز نمايد.

ح) كارآموز موظف است تكاليف د رسي كه از طرف مربيان آموزشگاه به او داد ه مي شود ، انجام د اد ه ومطالب آموزشي تد ريس شد ه را مطالعه و فراگيري نمايد و از طرح سوالات بي محتوا و متوقف كنند ه برنامه اصلي كلاس پرهيز نمايد .

ت) پيگيری تمامی مراحل آزمون مانند تاريخ ثبت نام ، تاريخ تحويل کارت،تاريخ آزمون های کتبی و عملی ، د ريافت نتيجه آزمون و گواهينامه و… به عهد ه کارآموز است.

* حد اکثر مهلت شرکت د ر آزمون  یکماه پس از پايان د وره می باشد و د رصورت مراجعه پس از آن برای شرکت د ر آزمون بايد کل شهريه د وره پرداخت گرد  د. .

* تعداد دفعات شرکت در آزمون 2 بار بوده و در صورت عدم قبولی،برای شرکت در آزمون کارآموز مجددا باید در کلاس شرکت و کل شهريه د وره را پرداخت نماید.

ي) د رصورتي كه كارآموز به تشخيص آموزشگاه به هر يك از تعهد ات فوق عمل ننمايد ، آموزشگاه مي تواند بد ون استرد اد شهريه پرد اخت شد ه توسط كارآموز ،ازاد امه تحصيل و حضور وي د ر آموزشگاه ممانعت كرد ه و اين قرارد اد را فسخ نمايد و اگركارآموز موجب تضييع وقت آموزشگاه و يا وارد شدن خساراتي بيش از مبلغ اين قرارد اد ( يا باقيماند ه آن ) شد،  موظف به جبران آن است .

 

ماد ه -2 تعهد ات آموزشگاه :

الف) آموزشگاه تاپايان مد ت اين قرارد اد موظف به اجراي موضوع قرارد اد ( آموزش ) مي باشد .

تبصره : د ر صورتي كه به هر علت آموزشگاه ناچار شود قبل از خاتمه مد ت قرارد اد و بيش از اجراي كامل موضوع قرارد اد بد ون توافق كارآموز د وره آموزشي مربوطه را  تعطيل نمايد ، د رصورت د رخواست كارآموز آموزشگاه موظف است ايامي كه كارآموز د ر كلاس حضور يافته است را ( به نسبت كل جلسات ومبلغ موضوع قرارد اد ) محاسبه نمود ه  و اين مبلغ را از كل شهريه د ريافت شده ازكارآموز كسر نمود ه و باقيماند ه را به كارآموز پرد اخت نمايد.در اين صورت كليه تعهد ات طرفين نسبت به يكد يگر از هر لحاظ منتفي شد ه و اين قرارد اد ملغي خواهد شد .

ب) د رصورتي كه موضوع اين قرارد اد جزو استاند ارد هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي ( و ساير مراجع ) بود ه و كارآموز واجد شرايط د ر آزمون نهايي اخذ گواهينامه رسمي باشد ، آموزشگاه موظف است د رصورت تقبل هزينه هاي قانوني متعلقه توسط كارآموز جهت برگزاري آزمون به مراجع فوق الذكر معرفي نمايد .