نام دوره

استاد

ساعت دوره

جنسیت

تاریخ شروع

وضعیت کلاس

مهارت های هفتگانه ICDL

مهندس مرضیه حاتمی

19 الی 20:30

روزهای زوج

خواهران

1397/05/03


در حال ثبت نام

طراحی نما و دکوراسیون داخلی

مهندس بهره پور

18:30 الی 20:00 روزهای فرد


خواهران


1397/05/01

تکمیل ظرفیت


مهارت های هفتگانه ICDL

مهندس مرضیه حاتمی

10 الی 11:30

روزهای زوج

خواهران

1397/04/20

تکمیل ظرفیت

طراحی با فتوشاپ

مهندس بهره پور

17:00 الی 18:30 روزهای فرد

خواهران

1397/04/23


تکمیل ظرفیت
طراحی با CATIA
مهندس محمدی فر

17:00 الی 18:30 روزهای فرد

برادران

1397/05/09

در حال ثبت نام

مدیر آموزشگاه آزاد

مهندس علی حاتمی

17 الی 19

پنج شنبه ها

خواهران و برادران

به زودی

در حال ثبت نام

مهارت های هفتگانه ICDL

مهندس مرضیه حاتمی

انتخابی

خواهران

به زودی

در حال ثبت نام

مهارت های هفتگانه ICDL

مهندس خدادوست
انتخابی
برادران
به زودی

در حال ثبت نام


#گروه آموزشگاه های اساطیر، مهارت های دیپلم، مهارت های هفتگانهICDL،دوره جامع سخنرانی حرفه ای و فن بیان