نام دورهساعت برگزاری دوره
استاد
جنسیت
تاریخ شروع دوره
وضعیت دوره
مهارتهای هفتگانه ICDL

17:30 الی 19:00   روزهای زوج یا فرد

-

برادران - خواهران

هفته آخر خرداد

درحال ثبت نام

حسابداری مالی با رایانه

17:30 الی 19:00   روزهای زوج

-

برادران - خواهران

هفته آخر خرداد

درحال ثبت نام

طراحی با فتوشاپ

انتخابی

-

برادران - خواهران

هفته اول تیر

درحال ثبت نام

حسابداری مالی با رایانه
16:00 الی 17:30 روزهای زوج
-
برادران - خواهران
هفته آخر خرداد
درحال ثبت نام
طراحی صفحات وب

17:30 الی 19:00 روزهای زوج

-

برادران - خواهران

هفته اول تیرماه
در حال ثبت نام

برنامه نویسی پایتون

16:00  الی 17:30 روزهای زوج

-

 برادران - خواهران

هفته اول تیراه

در حال ثبت نام

#گروه آموزشگاه های اساطیر، مهارت های دیپلم، مهارت های هفتگانهICDL،دوره جامع سخنرانی حرفه ای و فن بیان