نام دورهساعت برگزاری دوره
استاد
جنسیت
تاریخ شروع دوره
وضعیت دوره
مهارتهای هفتگانه ICDL

18:30 الی 20:00   روزهای زوج

مهندس نعمتی
برادران
1396/10/06
تکمیل ظرفیت

مهارتهای هفتگانه ICDL

09:00 الی 10:30   روزهای فرد

مهندس نعمتی

برادران

1396/10/17

درحال ثبت نام

طراحی با فتوشاپ

انتخابی

مهندس نعمتی

برادران

به زودی

درحال ثبت نام

حسابداری مالی با رایانه
19:00 الی 20:30 روزهای زوج
مهندس حاتمی
خواهران
1396/10/18
درحال ثبت نام
طراحی با فتوشاپ
10:30 الی 12:00 روزهای فرد
مهندس حاتمی
خواهران
1396/10/19
در حال ثبت نام

مهارتهای هفتگانه ICDL

انتخابی

مهندس حاتمی

خواهران

به زودی

در حال ثبت نام

#گروه آموزشگاه های اساطیر، مهارت های دیپلم، مهارت های هفتگانهICDL،دوره جامع سخنرانی حرفه ای و فن بیان