نام دورهساعت برگزاری دوره
استاد
جنسیت
تاریخ شروع دوره
وضعیت دوره
مهارتهای هفتگانه ICDL

18:30 الی 20:00   روزهای زوج

مهندس صابری

برادران - خواهران

1397/05/03
تکمیل ظرفیت

مهارتهای هفتگانه ICDL

09:00 الی 10:30   روزهای فرد

-

برادران - خواهران

1397/05/21

درحال ثبت نام

طراحی با فتوشاپ

انتخابی

.

برادران

به زودی

درحال ثبت نام

حسابداری مالی با رایانه
17:00 الی 18:30 روزهای زوج
-
برادران - خواهران
1397/05/13
درحال ثبت نام
طراحی با فتوشاپ

17:00 الی 18:30 روزهای زوج

-

برادران - خواهران

1397/05/13
در حال ثبت نام

ASP.Net

10:00  الی 11:30 روزهای زوج

مهندس محمدی

 خواهران

1397/04/27

تکمیل ظرفیت

#گروه آموزشگاه های اساطیر، مهارت های دیپلم، مهارت های هفتگانهICDL،دوره جامع سخنرانی حرفه ای و فن بیان