برای شروع سخنرانی می توانید از جملات و اشعار زیر استفاده کنید:

1.    سر آغاز هر نامه نام خداست که بی نام او نامه یکسر خطاست
2.    به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان
3.    به نام خداوند دادار پاک پدیدآور آدم از آب و خاک
4.    به نام خداوند جان وخرد کزین برتر اندیشه برنگذرد
5.    به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز بردعقل پی
6.    به نام خدایی که خاک آفرید کزان خاک انسان پاک افرید
7.    ای نام تو بهترین سرآغاز بی نام تو نامه کی کنم باز
8.    بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید درگنج حکیم
9.    به بسم الله می خوانم خدارا زمشتی خاک آدم ساخت مارا
10.    به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین
11.    به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد راه
12.    به نام آن که در جان و روان است توانایی ده هر ناتوان است
13.    به نام آن که جان را فکرت اموخت چراغ دل به نورجان برافروخت
14.    به نام آن خدای پاک سبحان که از خاک آفرید اینگونه انسان
15.    سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان، خلق راست
1.    بنیاد سخن به نام حق نه کز هرچه به است نام حق به
2.    به نام آنکه در ما گفتن آموخت به انسان در معنی سفتن اموخت
3.    ای همه هستی ز تو پیدا شده خاک ضعیف از تو توانا شده
4.    به نام آنکه هستی نام از او یافت فلک جنبش زمین آرام از او یافت
5.    اگرنه مدّ بسم الله بودی تاجِ عنوان ها نگشتی تا قیامت نوخطِ شیرازه ، دیوان ها
6.    خدایا جهان پادشاهی تو راست ز ما خدمت آید خدایی تو راست
7.    ستایش کنم ایزد پاک را که گویا و بینا کند خاک را
8.    جهان را به پستی بلندی تویی ندانم که ای، هرچه هستی تویی
9.    خداوند مایی و ما بنده ایم به نیروی تو یک به یک زنده ایم
10.    ای خدای بی نهایت جز تو کیست چون تویی بی حد و غایت جز تو کیست
11.    به نام آنکه مارا زندگی داد وزان پس مژده پایندگی داد
12.    به نام خداوند باران نقل و تگرگ نفس های باد و تپش های برگ
13.    به نام خداوند رنگین کمان خداوند بخشنده مهربان
14.    بده مفتاحی از سطر کلامم وزان بگشای قفل از گنج کامم
15.    به ذکر خود بلندآوازه ام کن رفیق لطف بی اندازه ام کن
16.    شکر و سپاس و منت وعزت خدای را پروردگار خلق و خداوند کبریا
17.    دادار غیب دان و نگهدار آسمان رزاق بنده پرور و خلاق رهنما
18.    ستایش خداوند بخشنده را که موجود کرد از عدم بنده را
19.    به نام آن که گل را خنده آموخت و بر جان شقایق آتش افروخت
20.    ثنا و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را
21.    خرد هر کجا گنجی آرد پدید ز نام خدا سازد آن را کلید
22.    به نام خداوند لوح و قلم حقبقت نگار وجود و عدم
23.    خدایی که داننده رازهاست نخستین سرآغاز آغازهاست
24.    به نام خداوند شمشیر و تیغ که باران آتش درآرد زمیغ
25.    به نام خداوند نیکوسرشت که در جهان بذر نیکی بکشت
26.    بزرگی هست دردنیا خدا نام که با یادی کند دلها چه ارام
27.    به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت به نام خدا
28.    آغاز هر کلامی نام خدای یکتا همواره می برم من نام مقدسش را
29.    به نام گشاینده کار ها ز نامش شود سهل دشوار ها
30.    تا که سخن از دل و از دلبر است نام خدا زینت هر دفتر است
31.    به نام خداوندی که کارساز است زما و طاعت ما بی نیاز است
32.    ای که با نامت جهان آغاز شد دفتر ما هم به نامت باز شد
33.    به نام خدا هر چه داریم از او خداوند احمد خدای سبو
34.    خدای قلم های حیدر ستا خداوند سیف و خدای شتا
35.    به نام خداوند بود و نبود خداوند یاسی به رنگ کبود
36.    خداوند حسن خدای حسن خداوند ابرو به وقت شکن
37.    خداوند بدر و خدای حنین همان خالق کربلای حسین
38.    خداوند سجاد زین العباد که ساجد چو او در دو عالم مباد
39.    خدای شکافنده بحر علم خداوند باقر خداوند حلم
40.    خداوند صادق خدای ودود خداوند غیب و خدای شهود
41.    خداوند کاظم خدای ادب خداوند روز و خداوند شب
42.    خداوند مهر و خدای وفا به نام خدایی که دارد رضا
43.    خداوند عدل و خداوند داد خداوند بخشش خدای جواد
44.    خداوند هادی خداوند راه خداوند روزی ده رهنما
45.    خدای حسن نرگس وآفتاب خدای پذیرای کار ثواب
46.    خداوند زیبای رنگین کمان خداوند مهدی صاحب زمان
47.    به نام خداوند شعر و سخن نخستین سخن در همه انجمن
48.    به نام خدای سمیع و بصیر خطا پوش بخشنده بی نظیر
49.    به نام خدای علیم و حکیم رحیم و بسیط و شریف و نعیم
50.    به نام خدای بزرگ و احد تعالی و شافی، قدیر و صمد
51.    به نام خدای رئوف و غفور حمید و لطیف و مجید و صبور
52.    به نام خداوند وجد و سرور پدید اور عشق و احساس و شور
53.    به نام آن که او نامی ندارد به هر نامی که خوانی سر برارد
54.    بس مبارک بود چون فر همای اول کار ها به نام خدای
55.    به نام آنکه خنده آفریده به بد خلقی خط بطلان کشیده
56.    حمد پاک از جان پاک آن پاک را کو به وجد آورد مشتی خاک را
57.    بزرگی هست در دنیا خدا نام که با یادی کند دلها چه آرام
58.    آغاز سخن یاد خدا باید کرد خود را به امید او رها باید کرد
59.    ای با تو شروع کارها زیبا تر آغاز سخن تو را صدا باید کرد
60.    گفتار مرا تو باید آغاز کنی آغاز سخن مرا سر افراز کنی
61.    به نام خالق ارض و سماوات به نام داور روز مجازات
62.    به نام خداوند جغرافیا به نام همان قاره آسیا
63.    به نام خداوند رنگین کمان فروزنده روز و شب، آسمان
64.    به نام خداوند زیبا سخن خداوند آلاله ها در چمن
65.    به نام خداوند آلاله ها خداوند پروانه و پونه ها
66.    درود بر خدای هنرآفرین نگارنده هر گل آتشین
67.    به نام خداوند نون و قلم خداوند آزادی و عشق و غم
68.    به نام خالق سبز بهاران خداوند طراوت، جویباران
69.    به نام خداوند خوب بهار خداوند گل، لاله و لاله زار
70.    به نام خدای بلند آسمان خداوند خاک و خدای جهان
71.    به نام خداوند پاک و دلیر خداوند دریا، خدای امیر
72.    به نام خداوند سبز و سپید خداوند سال و خداوند عید
73.    به نام خداوند سنگ و خداوند گنج خداوند شادی خداوند رنج
74.    به نام خداوند کوه و خداوند دشت خداوند دره خداوند گشت
75.    به نام خدای شفبع و صبور خداوند دانش خداوند نور
76.    به نام خداوند تاج و خداوند گنج خداوند روزی، سرای سپنج
77.    به نام قادر پاک توانا به نام آنکه جان بخشید ما را
78.    به نام بی نیاز عالم آرا خدای فاطمه آرام دل ها
79.    به نام چاره ساز و حی سر مد خدای فاطمه دخت محمد
80.    به نام خداوند حی رحیم خدای بهشت و خدای جحیم
81.    به نام خداوند شعر و غزل به نام خداوند عزوجل
82.    به نام خداوند شعر و غزل کلامش نشیند به دل از ازل
83.    به نام خداوند نان و خداوند جان دهد روزی اش را به پیر و جوان
84.    به نام خداوند احساس پاک خداوند شمس و مه تابناک
85.    به نام خداوند نیلوفرین ستایش ز بهر تو ای بهترین
86.    به نام خداوند دریای نور خدایی که دارد به هر جا حضور
87.    به نام خداوند شعرو غزل خداوند روزی ده بی مثل
88.    به نام خداوند روشن ضمیر خداوند روشنگر بی نظیر
89.    به نام خداوند دریاچه ها که داده ظرافت به پروانه ها
90.    به نام خداوند احساس پاک همان کافریده است ما را ز خاک
91.    به نام اون که ارامش میاره چه زیبا آفریده اون ستاره
92.    ز بسم الله چیزی نیست بهتر نهادم تاج بسم الله بر سر
93.    عجب تاجی است این تاج الهی ببند بر سر برو هر جا که خواهی
94.    اول دفتر بود نام خداوندگار ایزد با فر و جای، عادل و پروردگار
95.    عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم
96.    هرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم
97.    دل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله النور
98.    گر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم
99.    نامه ای را هُد هُد آورده ست آغازش تویی
100.    از سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیم
101.    سوره ی والیل من برخیز و والفجری بخوان
102.    دل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیم
103.    قل هو الله احد قل عشق الله الصمد
104.    راز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیم
105.    گیسویت را بازکن انا فتحنایی بگو
106.    دل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیم
107.    ای لبانت محیی الاموات لبخندی بزن
108.    مردن آسان است بسم الله الرحمن الرحیم
109.    میزبان عشق است و وای از عشق! غوغا می کند
110.    هر که مهمان است بسم الله الرحمن الرحیم
111.    بسم الله الرحمن الرحیم هست سرآغاز الف لام میم
112.    بسم الله الرحمن الرحیم ذکرکن ای دوست که باشی تسلیم
113.    بسم الله الرحمن الرحیم باغ دل آدمیان را نسیم
114.    بسم الله الرحمن الرحیم مصرع برجسته نثر قدیم
115.    بسم الله الرحمن الرحیم غنچه سربسته راز حکیم
116.    بسم الله الرحمن الرحیم اعظم اسمای علیم حکیم
117.    بسم الله الرحمن الرحیم هست نمک بر سر خوان کریم
118.    بسم الله الرحمن الرحیم آیت الطاف خدای کریم
119.    بسم الله الرحمن الرحیم نص صحیح است و کلام حکیم
120.    بسم الله الرحمن الرحیم طایر فرخنده ی وحی قدیم
121.    بسم الله الرحمن الرحیم کعبه ی جان و دل اهل نعیم
122.    بسم الله الرحمن الرحیم حرف نخست است ز نظم حکیم
123.    بسم الله الرحمن الرحیم گوهر یک دانه درج قدیم
124.    بسم الله الرحمن الرحیم نغمه مرغان ریاض قدیم
125.    هست ز گلزار الهی شمیم مخزن الاسرار خدای کریم
126.    به نام آن که گنج جسم و جان ساخت طلسم گنج جان هرد و جهان ساخت
127.    به نام کردگار فرد بی چون که ما را از عدم آورد بیرون
128.    به نام آن که جان را نور دین داد خرد را در خدا دانی یقین داد
129.    به نام آن که تن را نور جان داد خرد را سوی دانایی عنان داد
130.    به نام آن که جان را زندگی داد طبیعت را به جان پایندگی داد
131.    به نام آن که جان از او نشان یافت زبان آموخت حرف و نطق جان یافت
132.    به نام پادشاه عالم عشق که نامش هست نقش خاتم عشق
133.    بیا ساقی اسباب می ساز کن سر خم به نام خدا باز کن
134.    آرم آغاز در این نامه ز نو نام خدا را آن که آشفته ز گیسوی بتان خاطر ما را
135.    به نام دوست گشاییم دفتر دل را به فر عشق فروزان کنیم محفل را
136.    به نام خدای حسابگر، حسابساز، حسابرس و حسابدارِ زمین و آسمان و هر آنچه در اوست.
137.    به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست اول بی ابتدا و آخر بی انتهاست.
138.    آغاز سخن یاد خدا باید کرد خود را به امید او رها باید کرد
139.    ای با شروع کارها زیبا تر آغاز سخن تو را صدا باید کرد
140.    ای دو جهان از قلمت یک رقم       بی رقمت لوح دو عالم عدم
           درکف من مشعل توفیق نه         ره به نهان خانه تحقیق ده                
          شمع زبانم سخن افروز ساز       شام من از صبح سخن روز ساز
 141. به نام حضرت دوست که هر چه هست از اوست و به شکر وجود ذی جود که قلب تپنده همه دوستی هاست
142. به نام آن که بندگان را به خطاب کرامت با هزاران لطافت می نوازد و به سوی خود می نماید و می خواند،و سپاس و ثنای بی حد بر آستان صفات بی همتای احدیت که در کمال رافت و در نهایت عطوفت رخصت سخن گفتن بر بندگان خود عطا فرموده است.
143. همرازان، هم نفسان درود و سلام تان باد.
144. سلام بر تو که خود را باور داری، سلام بر اندیشه توانای تو، سلام بر دستان خلاق و سازنده ات،
145. سلام بر پای استوارت که تا انتهای ایستادگی ایستاده است ؛ تو را می ستایم و دستان پر مهرت را می فشارم.
146. به نام خداوند لوح و قلم حقیقت نگار وجود و عدم
147. به نام فرمانروای اقلیم هنر و سلام بر شما هنرمندان صاحب قلم ، حضور سرشار از محبت و مودت شما را در مراسم اختتامیه اولین جشنواره ی ............... را ارج می نهیم و گرامی می داریم.
148. سلام و عرض شاد باش داریم خدمت شما عزیزانی که با دستان مهربانتان مأمنی می سازید سر شار از اخلاص ، شما برگزیدگانی که در کلاس ایثار درس سخاوت می دهید ، شما نازنینانی که سعادتمندان دنیا و آخرتید ، شما خوبانی که انسانیت را تفسیر می کنید و در صحیفه ی دلهایتان وفاداری و از خود گذشتگی را رقم زده اید.
149. درودی پر آفرین بر شما که با یاری سبزتان اندیشه ها را بارور می سازید ; دستان گرمتان را می فشاریم و حضور ارزشمندتان را گرامی می داریم .
اهدافتان پایدار و گامهایتان استوار باد، اندیشه تان رفیع و مقامتان منیع باد
150.سلام ای نیک مردان خدایی عزیزان دیار آشنایی وطن ، چشم انتظار آفتاب است امید یاری سبز بهار است
شما که جلوه های پاک عشقید نکو مردان و سردار بهشتید ز یاری شما دلشاد گشتیم به احسان شما آباد گشتیم
ز دستان شما ایران مصفاست وجود پاکتان مانند دریاست خدایا ! خیرین را شاد گردان زمین از فیضشان آباد گردان
151. درود بر پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر ( عج )
درود بر روان پاک بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام شهدا و شهدای انقلاب اسلامی
درود و سلام بر مقام معظم رهبری و آرزوی طول عمر با عزت و پربرکت برای آن بزرگوار .
بزرگواران درود و سلامتان باد. سلامی چون رویهای روشن تر از آقتاب روز و درودی به تجلی ذوالجلال گشته پیروز نثارتان باد.

#علی_حاتمی ، #شروع_سخنرانی

به کانال تلگرام ما به پیوندید sokhanran@